ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

*Now Available Nitya 3007 in 4 colour hit* * Standard Ads

1 year ago Fashion, Health & Beauty Gampola   407 views

₨ 8,000

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Gampola
Price: ₨ 8,000

*Now Available Nitya 3007 in 4 colour hit**Product Code : DL551*Price Rs 8000 free delivery *Premium quality**Preference Best Quality*---: Fabric Details: ---Top Front :- Faux Georgette With Embroidery And Stone WorkBack: Faux Georgette Sleeves :- Faux Georgette With Embroidery And Stone Work Inner :- Attach Santoon Bottom :Heavy Net With Embroidary and stone work (2.20 mtr)Dupatta :- Heavy Net With Embroidary and stone work (2.20mtr)Length :- Max up to 48Size :- Max up to 48 (4XL)Type :- Semi StitchedWeight :- 1 kgWash: - First Time Dry Clean *Book your order**Ready To Ship**Single And Multiple Available*

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.