ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Hover Board Standard Ads

6 months ago Hobby, Sport & Kids Dehiwala   159 views

₨ 32,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 32,000   Negotiable

*please call or WhatsApp*
▪︎Good condition
▪︎Well kept
▪︎Body kit completely
replacable
▪︎LED Headlights
▪︎Turning Blinkers
▪︎Multi coloured lights on
both sides
▪︎Few minor scratches
▪︎Price is negotiable ▪︎
Bluetooth audio available but speaker must be replaced

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.