ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Wall shelf_005 Standard Ads

1 year ago Home & Garden Biyagama   746 views

₨ 5,000

  • img
Price: ₨ 5,000

We offer you the best price for this modern wall shelf… FREE DELIVERY
Within city limits and warranty!!!
Rs.5,000
Colors and size as required……
You can VISIT our STORE to check our QUALITY of selling items or you can order by
Just one CALL…..!!!
We also do sell:
TV stands
Beds
Modern wall shelf
Pantry Cupboards
Corner stands
Coffee tables, side tables
Book racks etc… as per requirement we do any type of modern furniture for affordable rates...
FURNITURE of your DREAM!!!

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.