ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Van Standard Ads

1 year ago Vehicles Elpitiya   418 views

₨ 3,100,000

  • img
Price: ₨ 3,100,000   Negotiable

Allowwheel
Dual Ac
High roof
Super coustom

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.