ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Valuable Property for Sale in Wattala Standard Ads

1 year ago Property Wattala   758 views

₨ 200,000

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Wattala
Price: ₨ 200,000   Negotiable

This is a 70P property located only 75 meters away on a private road from the main Colombo/Negambo road.
The property comes with a 2 storied 13,500sqft warehouse(10,000sqft) and Office(3,500sqft) and a well maintained old house.
This is ideal for a Tea/FMCG operations because of the location which has easy access to Colombo Port and Airport.
Owners quoted selling price:- LKR 2M Per Perch(ONO)
Price is negotiable for a quick sale.
Option of a long lease also considered only for the Warehouse/Office complex which has a total floor area of 13,500sqft
Inquiries from Principals Only

Additional Details

Area of land 70P p
Car Parking Space 0

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.