ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Trad Sunny Standard Ads

1 year ago Vehicles Ratnapura   551 views

₨ 1,175,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 1,175,000   Negotiable

Full option
Super saloon
12 value Engine
Ac
Aw
Pw
Good condition

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.