ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Toys Standard Ads

1 year ago Hobby, Sport & Kids Colombo   1K views

₨ 46,500

  • img
  • img
  • img
City: Colombo
Price: ₨ 46,500

NEW STOCKS‼️ Dont mislead buy from the “Sole Agent”‼️Hobbymart LK PVT is the sole agent for Kasemoto Products in Sri Lanka and we are listed as the Sri Lankan agent in www.kasemotoracing.com. Few local sellers sell fake products as Magma and be careful. Here are Sri Lanka selling prices. Insist on Hobbymartlk warranty card. Magma - 39,990/- Magma Performa - 44,500/-Magma V2 - 52,500/-Lava - 85,500/- Shockwave - 32,500/- Shockwave Ultimate -36,500/-Blaze Performa- 46,500/- For those who want genuine products and aftersale services , please visit our showroom. 0773604373 01135603730112824373

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.