ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Teak bedroom set Standard Ads

1 year ago Home & Garden Athurugiriya   760 views

₨ 300,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 300,000

Furniture Prices.
Kingsize bed (78" * 72") with metres and side cupboard 100000/-
wardrobe (8 feet* 7' )- 120000/-
Dressing table (7'* 3') with mirror (3'*3') and stool - 80000/-

In brand new condition.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.