ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Speaker Standard Ads

1 year ago Electronics Hettipola   686 views

₨ 50,000

  • img
  • img
Price: ₨ 50,000

12 inch one monitor 15" inch one monitor with ( eghteenSound 15" inch original ithaly speaker)All original speaker Hise Qulity sound pl Call me any details 077 - 82 000 82

Additional Details

Condition Used

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.