ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Soundcraft Sprite 8 mixer Standard Ads

1 year ago Other Colombo   684 views

₨ 355,000

  • img
  • img
  • img
City: Colombo
Price: ₨ 355,000

*Soundcraft Sprite 8 32 chanel mixer = Rs . 175000/=* Dbx 2231 equalizer 02 = Rs. 30000/=*presuners Acp 88 , 8 chanel Gate, composer & Limiter = Rs . 65000/=* Alessis Midiverb 4 ( 02 ) = Rs. 60000/=* Flight case = Rs. 25000/=All prise = Rs. 355000/=

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.