ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Software Development Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Battaramulla   0.9K views

₨ 45,000

  • img
Salary: ₨ 45,000   Negotiable

I am looking for a java developer for my work and looking for someone who can start immediately as full time. This is for my point of sale software.
Java 1.7
JSF
Hibernate
Spring
Primefaces
Javafx
MySQL
Using eclipse for back office
Net beans for till (POS)
Thanks

Additional Details

Company Australian company
Work Type Full-time
Sex both
Address Pelawatte

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.