ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Polarized sunglass 1545 Standard Ads

3 weeks ago Fashion, Health & Beauty Rajagiriya   252 views

₨ 5,500

  • img
  • img
Price: ₨ 5,500

2019 Eye-Wear Collection
Price : Rs 5500
6 MONTHS WARRANTY
NEW ARRIVAL
Gives the look to your face. available now at AviatorCMB.
Protection Type :
* 9 layer polarization
* Lenses block 99% to 100% of UVB and UV400 harmful rays
* Natural Color lenses ( True Color )
HOTLINE : ( VOICE / VIBER / WHATSAPP )
4TH Foor , Jana Jaya City, Rajagiriya
Check here for directions
https://goo.gl/maps/ZeoR3r1tKtDoXYrU8
CASH ON DELIVERY - ISLAND WIDE

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.