ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Pocket Perfumes Standard Ads

1 year ago Fashion, Health & Beauty Colombo   458 views

₨ 240

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Colombo
Price: ₨ 240

Delivering Colombo and suburbs only. Delivery within 24 hours.Delivery charges- Rs. 60/= only for Colombo and suburbs.Pay after receiving the item.To place your order please inbox the code shown in picture as Item Code with- Your name- Delivery address- Telephone numberFor more information07794031260714809832

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.