ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Phone mother board Standard Ads

1 year ago Electronics Colombo 14   565 views

10% Offer   on LAK

  • img
Price: ₨ 1,000      ₨ 900      Negotiable

I need iCloud board Samsung board and other model Pcb , damage phones

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Dialog
Futures:
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.