ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Panasonic inverter Ac remote Standard Ads

1 year ago Electronics Colombo 10   674 views

₨ 2,600

  • img
  • img
Price: ₨ 2,600

Free doorstep delivery in Colombo areas and some near areas
We have all kind of remotes(TV,AC,DVD,BLURAY,HOME THEATER) etc wholesale & retail SINCE 2014

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.