ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mazda Standard Ads

1 year ago Vehicles Hataraliyadda   359 views

₨ 2,350,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 2,350,000

1998 model 1993 first registered 2180 cc
252-

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.