ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mathematics - O/L, AL - Edexcel and Cambridge Standard Ads

1 year ago Education Dehiwala   718 views

₨ 1,200

  • img
  • img
Price: ₨ 1,200

IGCSE (9-1) Mathematics, Pure Maths and Further Pure Maths
AS/A2 Co-Maths [C12 and C34], [FM]
Grade 9 – O/L National Curriculum (English Medium)
IFD Foundation Mathematics for University Degree
Special helping classes for slow learners, students with learning difficulties and disabilities
Past Papers and Revision Papers discussions.
Individual Attention, Attractive lessons with multimedia facilities
Excellent Examination Results guarantee
Zero failures of Maths examinations at O/L and A/L
Conducts by
Well experienced (over 15 years) lady teacher conducts group mathematics classes and individual classes.
Qualified graduate BSC (Maths), PGD in Ed., Masters in Education. Trained teacher of College of education, working in leading international school, Colombo.
Grade 9 - Rs 1200 for 2 hour class
IGCSE and (O/L) Rs 1500 for 2 hour class
A/L Rs 1800 for 2 hour class

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.