ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

LG Dual Inverter AC-12000BTU with 10 year warrenty Standard Ads

6 months ago Electronics Rajagiriya   170 views

6% Offer   on LAK

  • img
  • img
Price: ₨ 344,390      ₨ 323,727   

➡️Brand new.
➡️Total Install free of charges (Hanging Bracket,Insulation & Copper, Gas pumping,
Labour cost).
➡️10 Year WARRENTY.
➡️Installation done by Abans profecional team without any charges.
➡️Daul sensor type inverter feature.

Additional Details

Condition
New

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.