ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Iphone 7 Standard Ads

11 months ago Electronics Wattala   152 views

₨ 31,999

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Wattala
Price: ₨ 31,999

Iphone 7
By pass needed
In good condition
Battery health 79%

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.