ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

IPhone 12 64 GB Standard Ads

1 year ago Electronics Colombo 3   360 views

₨ 220,000

  • img
Price: ₨ 220,000   Negotiable

Brand new iPhone 12 64 GB now available for Rs.220,000.00. Will be preodrered. Prices are negotiable. Sealed pack and TRCSL approved. Recieved normally within 7-13 days. Hurry up your device is only one call away.

Additional Details

Condition New
Phone Brand Apple
Futures:
4G
Bluetooth
Camera
Dual-Lens Camera
Expandable Memory
Fingerprint Sensor
GPS
Motion Sensors
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.