ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale Standard Ads

1 year ago Property Colombo 9   384 views

2% Offer   on LAK

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 8,000,000      ₨ 7,840,000      Negotiable

HOUSE OF SALE
1 HALL
2 BIG BEDROOMS
1 BATHROOM
1 MODERN KITCHEN

ALL FACILITIES ARE LOCATED NEARBY
KOVIL,TEMPLES,KIDNEY HOSPITALS, DISTRICT HOSPITALS, SCHOOLS

FOR MORE DETAILS CONTACT THIS NUMBER

0112478164
0771229096

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.