ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Green Grass Malaysian Standard Ads

1 year ago Home & Garden Ja-Ela   337 views

₨ 25

  • img
  • img
City: Ja-Ela
Price: ₨ 25

Flower plant is undertaken after a close inspection of the garden and by considering nature of the soil.
We possess a skilled and a creative labour forcr more than 12 years.
contact: - 0768644804
#price ranges of Flowers are as follows,
#Bougainvillea pochchi : - Rs.160
#Money plant : - Rs.200
#Anthurium : - Rs.350
#Birds Nest plant : - Rs.2500
#begonia : - Rs.200
Contact us for more information.
0768644804
_ _ _ _=LANDSCAPING=_ _ _ _
Landscaping is undertaken after a close inspection of the garden and by considering nature of the soil.
We possess a skilled and a creative labour force to design your garden for your expectation as we have
experienced in this field for more than 7 years.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.