ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

CURTAINS WITH BLINDS Standard Ads

1 year ago Home & Garden Dehiwala   363 views
Price: ₨ 200   Negotiable

All types New curtain and blinds
Tailoring and Fixing
Curtain Washing

Curtains

Ilet curtain
Pleated curtain
Loop curtain

Blinds

Roman Blind
Roller Blind
Vertical Blind
Venison Blind
Bamboo Blind
Zebra Blind
Monitor Blind


Working perfectly need and qiick

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.