ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Cook Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Colombo 1   753 views

₨ 1

  • img
Salary: ₨ 1   Negotiable

COOK
We are looking for a skilled professional cook who is willing to work in overseas.
Qualifications
1. Prior experience in similar capacity
2. Age Range 30-45 years
3. Able to prepare delicious meals including Chinese, Sri Lankan, Indian, western etc.
4. Should be able to cook dishes that will delight taste and timely delivery
5. Able to follow instructions in cooking and delivering well-prepared meals
6. Experience in using various ingredients and cooking techniques are also important
7. Salary negotiable
For the above vacancy priority will be given to candidates who can join within a short notice.
Please send an email with the detailed CV including recent photograph, the position you are applying with the contact details of two non- related referees to [email protected]
Closing Date – 07th June 2019

Additional Details

Company Ana
Work Type Full-time
Sex both
Address Colombo 01

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.