ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Cleaning Service Standard Ads

9 months ago Services Kandy   134 views

₨ 2,000

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Kandy
Price: ₨ 2,000   Negotiable

All kinds of House and Office Cleaning
General Cleaning
Supply of Janitarial & Manpower Service
Polishing of Floor
Vacuuming,Cleaning Windows, Polishing of Floor ,Cleaning carpets,Cleaning barthrooma & toilets

සියලු වර්ග වල නිවාස සහ කාර්යාල
පිරිසුදු කිරීම

සාමාන්‍ය පිරිසුදු කිරීම
සනීපාරක්ෂක හා මෑන්පවර් සේවා සැපයීම
බිම ඔප දැමීම
වැකියුමින්,කාපට් පිරිසුදු කිරීම, නාන කාමර හා වැසිකිළි පිරිසුදු කිරීම.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.