ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Charcoal Oil Drum BBQ with Warming Rack Business Ads

1 year ago Home & Garden Colombo   0.9K views

10% Offer   on LAK

  • img
City: Colombo
Price: ₨ 8,800      ₨ 7,920   

We have limited stock of this product, please try 598/1887 as an alternative. Oil Drum Charcoal Barbecue has a hinged lid which is perfect for controlling temperatures when cooking. The cooking grill is chrome plated and there's a warming rack to keep cooked food warm without over doing it. Includes charcoal grill to place coals on.
Constructed from carbon steel.
Warming rack.
Overall size H90, W83, D57cm.
Size of cooking area 35 x 71cm.
Weight 11.15kg.
Packed flat.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.