ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Chairs Standard Ads

1 year ago Home & Garden Ja-Ela   356 views

₨ 5,500

  • img
  • img
City: Ja-Ela
Price: ₨ 5,500

#තෙක්ක පුටු
#තෙක්ක මෙසය
☎️0768644804
#තෙක්ක පුටු 6 ක් විකිණීම ඇත
#තෙක්ක හොද දිග ලොකු මේසයක් විකිණීම ඇත
#තෙක්ක පුටුවක් රු 5500
#මිලදි ගැනීම මත මිල අඩු කර ගත
හැකිය
#තෙක්ක මේසය රු 70000
0768644804

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.