ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Canopy tent 40% OFF! Folding Canopy Tent with Powder Coated Frames (3mx3m) worth Rs.16,285 for just Rs.9,500! Standard Ads

1 year ago Home & Garden Padukka   708 views

₨ 9,500

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
City: Padukka
Price: ₨ 9,500

40% OFF! Folding Canopy Tent with Powder Coated Frames (3mx3m) worth Rs.16,285 for just Rs.9,500!
Canopy
Basic Specification
Sets up in just minutes
100 square feet of shade
Dual canopy Events
Heavy-duty polyester canopy
50-plus UV protection
Suitable all types of outdoor events
Adjustable height
Measures: 2x3m /3x3m/3mx4.5m /3mx6m (78.75”x118.12” /118.12”x118.12”/118.12”x236.24”)
Construction:
polyester and steel (powder coating –Red colour –Blue- Green)
Height:2.82m( 111")
Weight: 14.5kg.It saves space and convenient to move.
Steel framed outdoor pop-up canopy tents are widely used in outdoor parties and events, trade fairs and exhibitions. Easy to set up, saves space and fully portable.
Features:
- Sets up in just minutes
- 100 square feet of shade (approx)
- Dual canopy vents
- Heavy-duty polyester canopy
- 50 plus UV protection
ඔබගේ රථය තද හිරැ රශ්මියෙන් අකාලයේ මිය යන්න ඉඩදෙනවාද?
පසුතැවිල්ලට
පහසුම පහසු විසඳුමක් ....
විශේෂිත UV ආරක්ෂාව තහවුරැ කල කැනපිය නිවසටම ගෙන්වා ගන්න.
* 50% අහිතකර UV කිරණවලින් වන වර්ණයට සිදුවන හානිය වළක්වයි.
** 100% තද උෂ්ණත්වය නිසා ඩෑෂ් බෝඩයට හා අභ්යන්තර උපාංවලට වන හානිය වළකයි.
**** ඔ්නෑම තැනක ලේසියෙන් හා පහසුවෙන් සවිකර ගත හැක.
***Special price for wholesale orders
***Island-wide delivery available

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.