ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

BERNHARD H. MAYER -WATCH Standard Ads

1 year ago Fashion, Health & Beauty Rajagiriya   2.8K views

₨ 70,000

  • img
  • img
Price: ₨ 70,000

Bernhard H. Mayer
This is a Original BERNHARD H. MAYER | Drift Watch. Not used once. Specifications as below.
SPECIFICATIONS
--------------------------
Case & Crown : Polished Stainless Steel 316L
Case Back : Stainless Steel 316L
Glass : Sctatch Proof Sapphire Cristal with
Single Layer Anti-Reflective Coating
Strap & Buckle : Black Slilicone Strap with Folding Clasp
Functions : Hour, Minute, Small Second
Diameter : 44mm
Water Resistance : 5 ATM (50 Meters / 165 Feets)
Movement : SWISS QUARTZ - RONDA 1069
Assembly : SWISS Made
Original price of the watch is LKR 75000.00
You can check on Internet.
If you are looking for a Good looking Luxury watch. Call me.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.