ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

All types of House renovations & construction Standard Ads

1 year ago Services Colombo   780 views
City: Colombo
Price: ₨ 1   Negotiable

All building services under the one roof
* Building construction
* BOQ Preparing
* Vasthu checking and house corrections
* All types of renovation works
* Painting and potty
* All kind of carpentry work.
* Steel work and domestic electrical wiring
* Pavings
* Landscaping work
* Drawings
* Roof work
* Water proofing
* Plumbing works etc
Chathuranga 0775869952
Ganesh - 0777872805

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.