ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Aircondition VOLTAS R32 Green technology Business Ads

1 month ago Electronics Kottawa   314 views

₨ 76,900

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Kottawa
Price: ₨ 76,900

#Quick #Cool #service(BRANDED AIRCONDITION )Voltas Green technology ❄️#BRAND #NEW #AIRCONDITION❄️NON INVETER SERIES❄️(R32 Eco-friendly refrigerant Air Condition)Warranty - 10(Ten) Years Warranty on the Compressor & 01 (One) Year for all other Components * Conditions Apply12000BTU-: 76900/=18000BTU-: 88900/=24000BTU-:108900/=Free installationsFree 3 ServicesFree out door bracket,Free Delivery (Colombo & suburbs)R32Gas (GREEN TECHNOLOGY )☃️❄️ #QUICKCOOLSERVICE ❄️☃️

Additional Details

Condition New

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.