ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

පළතුරු පැල විකිනිමට ඇත Standard Ads

1 year ago Home & Garden Habarana   1.2K views

₨ 50

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 50

පැළතුරැ පැල පොචියේ හදමු
මේක වටින්නේ නිවසේ ඉඩ නැති අයට
පළතුරු පැල තියනේ
ජම්බු
උගුරැස්ස
කීලෝ පේර
මේ පැල මාස 06යකට අඩු කාලයකින් ගෙඩි හට ගන්නවා ඉතින්
මේ පැල පොචියේ හෝ පැකට වල හදන්න පුලුවන් ( පැල සිමිත ප්‍රමාණයක් තියන්නේ )
ජම්බු පැල යක් 50
කිලෝ පේර පැල 50
උගුරැස්ස 100
යක් වේනවා ඉතින්
ඔනේ අය කියන්න
කුරිය කරන්න අඩුම.පැල 7ක් වත් ගන්න ඔනේ
පැල 07 එවන්න 300 යක් යනවා

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.