ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

கார்கள் தேவை(cars are needed) Standard Ads

1 year ago Vehicles Jaffna   443 views

5% Offer   on LAK

  • img
  • img
  • img
City: Jaffna
Price: ₨ 40,000      ₨ 38,000      Negotiable

எமக்கு கார்கள் மாத அடிப்படைப்படி குத்தகைக்கு வேண்டும் வீட்டு பாவனையில் உள்ள கார்கள் மட்டும்
we need cars on a manthly basis only for home use cars

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.